Disclaimer

Samenstelling en inhoud

Alternatief Genieten behoudt zich het recht voor om teksten te wijzigen en of te verwijderen indien dit niet past in de visie van Alternatief Genieten. Alternatief Genieten publiceert alleen teksten van normaal formaat. Hoewel aan de samenstelling van deze site de grootst mogelijke zorg is besteed, garandeert Alternatief Genieten niet dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn.
Alternatief Genieten is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Mocht u een vergissing of een fout constateren dan verzoeken wij u om ons daarover te informeren. U kunt een e-mail sturen naar info(at)alternatiefgenieten punt nl indien u meent dat bepaalde auteursrechten niet in acht zijn genomen.

Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Er mogen geen prijzen worden genoemd op de website van Alternatief genieten. De input van de bezoekers op deze site is volledig op eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke titel. De schrijver van het bericht is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht. Op de website is geen plaats voor racistische uitlatingen, schuttingtaal en/of taal die als enig doel heeft iemand te kwetsen of zijn waardigheid aan te tasten. Alternatief Genieten behoudt zich het recht om dergelijke berichten of niet relevante informatie te verwijderen.

Geen zoekmachine

Let op: we zijn geen zoekmachine en we zijn er trots op om zeer selectief te zijn. We nemen niet alle sites op, en verzoeken u het niet persoonlijk te nemen als uw site niet wordt geaccepteerd.

Doormeten

We willen onze bezoekers erop attenderen dat deze website wordt doorgemeten met behulp van het statistiekenpakket Google Analytics aangevuld met gegevens afkomstig uit een eigen meetpakket.

Aansprakelijkheid en copyright

Alternatief Genieten is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. De door Alternatief Genieten verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alternatief Genieten.